ผู้พัฒนาระบบ
ชื่อ จาตุรงค์ บุญมี
รหัส 1470700483
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ